O nás

Detský klub FARBIČKA PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA ponúka dva záujmové programy ZVEDÁTOR a … budem PRVÁK!

Záujmové mimoškolské aktivity, šité na mieru  Predškolákom, v samostatnom programe  Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Prípravná Školička poskytuje program vzdelávacích aktivít, formou organizovania voľného času detí, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

  • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

  • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením  odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

  • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

  • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

  • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

  • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

    V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

    Tešíme sa na Vás, Tím Prípravnej školičky FARBIČKA.