Naše aktivity

… budem Prvák pred zápisom do prvej triedy je potrebné,

aby každé dieťa v predškolskom veku absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Vedomosti a zručnosti, ktoré si v rámci tohto vzdelávania osvojí mu budú pomáhať v zápise do prvej triedy a v budúcnosti na ceste ku kvalitnému vzdelávaniu. Program predškolskej prípravy je realizovaný prostredníctvom krúžku a zábavnou formou. Je zameraný na oblasti, zručnosti a vedomosti, ktoré dieťa potrebuje doplniť, posilniť alebo podporiť pred nástupom do školského prostredia. Môže byť  využitý aj žiakmi, ktorí už do prvej triedy chodia a potrebujú pomoc. Ponúkame komplex kreatívne aktivít pre deti pred nástupom do prvého ročníka základných škôl alebo žiakom prvých ročníkov základných škôl.

  • doplnkov program je určený pre deti medzi 5. – 6. rokom. ktoré sa aktívne pripravujú alebo sa budú pripravovať na zápis do prvej triedy v predškolskom zariadení.
  • doplnkový program môžu navštevovať aj deti staršie ( od 7 rokov), ktoré majú odklad, alebo už navštevujú prvý ročník a majú potrebu prehĺbenia a doplnkového vzdelávania základnej látky.

… som Zvedátor pravidelná mimoškolská aktivita zvedavých detí v predškolskom veku, v menších pracovných skupinách, so zameraním na: kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa, rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Aktivita vytvára pre dieťa priestor, podľa jeho individuálnych potrieb a vlastným tempom:

  • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),
  • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),
  • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

Je určená pre deti medzi 4. – 5. rokom navštevujúce predškolské zariadenie a chcú ďalší rozvoj, deti medzi 4. – 5. rokom, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu pred nástupom do predškolského zariadenia. Aktivity môžu navštevovať aj deti pred nástupom na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu.

nenúť ma – Douč ma doučovanie šité na mieru individuálnym požiadavkám detí na prvom stupni základných škôl.

Ponúkame doučovanie všetkých predmetov prvého stupňa základných škôl, podľa individuálnych potrieb žiakov, v 2 alebo max. 3 člennom mikro-tíme, prezenčné formou, pod vedením odborného pedagóga.

Výhodou je pre tých, ktorí bojujú so strachom a nechuťou k samostatnému doučovaniu, uprednostňujú tímovú spoluprácu bez negatívneho dopadu na individuálne potreby jednotlivca. Vhodná je aj pre 2 až 3 členné skupiny žiakov napr. z jednej triedy alebo školy.

S doučovaním je možné začať kedykoľvek po vzájomnej dohode mikro-tímu. (napríklad v polovici júna alebo aj augusta). Počet výukových hodín , teda celková dĺžka doučovacieho kurzu a frekvencia výuky je tiež individuálna. Niekto potrebuje krátkodobú „rýchlu pomoc“ v podobe niekoľkých výukových hodín, niekto pravidelné doučovanie počas polroka alebo celého školského roka. Samotnej výuke predchádza konzultácia s klientom a identifikácia jeho potrieb, následná príprava študijného plánu, stanovenie cieľov a časového harmonogramu.