Domov

si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 … “

… mami, kam mizne biela keď sa topí sneh? … prečo má ten koník pyžamo? ( zebra ) … som ľavý keď som ľavák? … a kedy sa unaví slnko? … máte aj u vás doma živého, malého zvedavca ?  …. hľadáte viac zábavy vo voľnom čase vašej ratolesti? Zapojte sa do programu našich aktivít a kreatívneho rozvoja detí .

Naše aktivity

… budem Prvák pred zápisom do prvej triedy ,

Program prípravy a komplex kreatívnych aktivít, realizovaný prostredníctvom krúžku a zábavnou formou, zameraný na oblasti, zručnosti a vedomosti, ktoré dieťa potrebuje doplniť, posilniť alebo podporiť pred nástupom do školského prostredia. 

 • je určený pre deti, ktoré sa aktívne pripravujú alebo sa budú pripravovať na zápis do prvej triedy v predškolskom zariadení.
 • môžu ho navštevovať aj deti staršie, ktoré majú odklad, alebo už navštevujú prvý ročník a majú potrebu prehĺbenia a doplnkového vzdelávania základnej látky.
 • môžu ho navštevovať aj deti pred nástupom na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu.

… som Zvedátor pravidelná mimoškolská aktivita zvedavých detí v predškolskom veku, v menších pracovných skupinách, so zameraním na: kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa a rozpoznanie, podchytenie a rozvoj talentu dieťaťa.

Aktivita vytvára pre dieťa priestor pre kreatívu.

 • môžu ho navštevovať deti medzi 4. – 5. rokom navštevujúce predškolské zariadenie a chcú ďalší rozvoj,
 • deti medzi 4. – 5. rokom, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu pred nástupom do predškolského zariadenia,
 • deti pred nástupom na predprimárne vzdelávanie, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu.

nenúť ma – Douč ma doučovanie šité na mieru individuálnym požiadavkám detí na prvom stupni základných škôl.

O nás

FARBIČKA PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA!

Záujmové mimoškolské aktivity, šité na mieru  Predškolákom, v samostatnom programe  Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Prípravná Školička poskytuje program vzdelávacích aktivít, formou organizovania voľného času detí, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

 • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

 • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením  odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

 • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

 • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

 • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

 • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

  V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

  Tešíme sa na Vás, Tím Prípravnej školičky FARBIČKA.

Realizačný tím

Náš tím tvorí pedagogická sekcia vedená diplomovanou špeciálnou pedagogičkou s aktívnou výukovou praxou v základnej škole a materskej škole a organizačná sekcia zabezpečujúca potreby hladkého priebehu aktivít Farbičky, v podobe organizácie a koordinácie výuky, komunikácie aj technickej podpory.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: farbicka@farbicka.com