Domov

si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 … “

… mami, kam mizne biela keď sa topí sneh? … prečo má ten koník pyžamo? ( zebra ) … som ľavý keď som ľavák? … a kedy sa unaví slnko? … máte aj u vás doma živého, malého zvedavca ?  …. hľadáte viac zábavy vo voľnom čase vašej ratolesti? Zapojte sa do programu našich aktivít a kreatívneho rozvoja detí .

Naše aktivity

… budem Prvák pred zápisom do prvej triedy je potrebné,

aby každé dieťa v predškolskom veku absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Vedomosti a zručnosti, ktoré si v rámci tohto vzdelávania osvojí mu budú pomáhať v zápise do prvej triedy a v budúcnosti na ceste ku kvalitnému vzdelávaniu. Program predškolskej prípravy je realizovaný prostredníctvom krúžku a zábavnou formou. Je zameraný na oblasti, zručnosti a vedomosti, ktoré dieťa potrebuje doplniť, posilniť alebo podporiť pred nástupom do školského prostredia. Môže byť  využitý aj žiakmi, ktorí už do prvej triedy chodia a potrebujú pomoc. Ponúkame komplex kreatívne aktivít pre deti pred nástupom do prvého ročníka základných škôl alebo žiakom prvých ročníkov základných škôl.

 • doplnkov program je určený pre deti medzi 5. – 6. rokom. ktoré sa aktívne pripravujú alebo sa budú pripravovať na zápis do prvej triedy v predškolskom zariadení.
 • doplnkový program môžu navštevovať aj deti staršie ( od 7 rokov), ktoré majú odklad, alebo už navštevujú prvý ročník a majú potrebu prehĺbenia a doplnkového vzdelávania základnej látky.

… som Zvedátor pravidelná mimoškolská aktivita zvedavých detí v predškolskom veku, v menších pracovných skupinách, so zameraním na: kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa, rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Aktivita vytvára pre dieťa priestor, podľa jeho individuálnych potrieb a vlastným tempom:

 • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),
 • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),
 • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

Je určená pre deti medzi 4. – 5. rokom navštevujúce predškolské zariadenie a chcú ďalší rozvoj, deti medzi 4. – 5. rokom, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu pred nástupom do predškolského zariadenia. Aktivity môžu navštevovať aj deti pred nástupom na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu.

nenúť ma – Douč ma doučovanie šité na mieru individuálnym požiadavkám detí na prvom stupni základných škôl.

Ponúkame doučovanie všetkých predmetov prvého stupňa základných škôl, podľa individuálnych potrieb žiakov, v 2 alebo max. 3 člennom mikro-tíme, prezenčné formou, pod vedením odborného pedagóga.

Výhodou je pre tých, ktorí bojujú so strachom a nechuťou k samostatnému doučovaniu, uprednostňujú tímovú spoluprácu bez negatívneho dopadu na individuálne potreby jednotlivca. Vhodná je aj pre 2 až 3 členné skupiny žiakov napr. z jednej triedy alebo školy.

S doučovaním je možné začať kedykoľvek po vzájomnej dohode mikro-tímu. (napríklad v polovici júna alebo aj augusta). Počet výukových hodín , teda celková dĺžka doučovacieho kurzu a frekvencia výuky je tiež individuálna. Niekto potrebuje krátkodobú „rýchlu pomoc“ v podobe niekoľkých výukových hodín, niekto pravidelné doučovanie počas polroka alebo celého školského roka. Samotnej výuke predchádza konzultácia s klientom a identifikácia jeho potrieb, následná príprava študijného plánu, stanovenie cieľov a časového harmonogramu.

O nás

FARBIČKA PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA!

Záujmové mimoškolské aktivity, šité na mieru  Predškolákom, v samostatnom programe  Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Prípravná Školička poskytuje program vzdelávacích aktivít, formou organizovania voľného času detí, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

 • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

 • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením  odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

 • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

 • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

 • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

 • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

  V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

  Tešíme sa na Vás, Tím Prípravnej školičky FARBIČKA.

Realizačný tím

Náš tím tvorí pedagogická sekcia vedená diplomovanou špeciálnou pedagogičkou s aktívnou výukovou praxou v základnej škole a materskej škole a organizačná sekcia zabezpečujúca potreby hladkého priebehu aktivít Farbičky, v podobe organizácie a koordinácie výuky, komunikácie aj technickej podpory.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: farbicka@farbicka.com