… som Zvedátor

Pravidelná mimoškolská aktivita zvedavých detí v predškolskom veku, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

  • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,
  • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Aktivita vytvára pre dieťa priestor, podľa jeho individuálnych potrieb a vlastným tempom:

  • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),
  • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času )
  • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

Je určená pre:

  • deti medzi 4. – 5. rokom navštevujúce predškolské zariadenie a chcú ďalší rozvoj,
  • deti medzi 4. – 5. rokom, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu pred nástupom do predškolského zariadenia.