… budem Prvák

 pred zápisom do prvej triedy je potrebné, aby každé dieťa v predškolskom veku absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Ponúkame program predškolskej prípravy, komplex kreatívnych aktivít pre deti pred nástupom do prvého ročníka základných škôl alebo žiakom prvých ročníkov základných škôl.

Vedomosti a zručnosti, ktoré si v rámci tohto vzdelávania deti osvoja im budú pomáhať v zápise do prvej triedy a v budúcnosti na ceste ku kvalitnému vzdelávaniu. 

  • Program predškolskej prípravy je realizovaný prostredníctvom krúžku a zábavnou formou.
  • Je zameraný na oblasti, zručnosti a vedomosti, ktoré dieťa potrebuje doplniť, posilniť alebo podporiť pred nástupom do školského prostredia.
  • Aktivity môžu navštevovať aj deti pred nástupom na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré predškolské zariadenie nenavštevovali a potrebujú adaptáciu.
  •  Môže byť  využitý aj žiakmi, ktorí už do prvej triedy chodia a potrebujú podporu a prehlbovanie vedomostí a zručností, resp. základnej látky.